Identiteit en de visie van CBS Anne de Vries

Identiteit en de visie van CBS Anne de Vries

Onze missie (waar staan we voor?)

Basisschool Anne de Vries is een protestants christelijke school met een open karakter. CBS Anne de Vries is een school met een eigentijdse christelijke identiteit. Onze samenleving is pluriform (allerlei geloven en stromingen) en multicultureel. Onze school wil de leerlingen hierop voorbereiden. We streven naar een veilige en vertrouwde sfeer in school. Het is heel belangrijk, dat de kinderen met plezier naar school gaan. Elk kind moet tot zijn recht kunnen komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken voortdurend aan het voorkomen hiervan. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, grijpen we zo snel mogelijk in. Iedereen, die zich thuis voelt bij deze manier van omgaan met elkaar, is welkom op onze school. Kortom, christelijke waarden als vriendelijkheid, hartelijkheid, openheid, eerlijkheid en respect zijn voor ons van wezenlijk belang.

Onze visie (waar gaan we voor?)

Onze school is een christelijke school. Dit houdt in dat ons onderwijs aan de kinderen mede bepaald wordt door de christelijke levensbeschouwing. We vertellen uit de bijbel en we bidden iedere dag. We willen een open school zijn, met een veilig klimaat, waarin elk kind zich prettig voelt. We trachten een goed evenwicht te vinden in een voortdurend proces van verandering waarin het onderwijs zich bevindt. Betrokkenheid is een criterium voor goed onderwijs. Hoe meer we dit in de groepen kunnen realiseren, des te meer ontwikkeling we kunnen bevorderen. Bij betrokkenheid denken we aan de houding van de kinderen ten aanzien van hun werk, respect voor elkaar en de betrokkenheid van leerkrachten bij hun werk en de leerlingen.

Het geven van onderwijs zien we nog steeds als prioriteit van de leerkracht. Naast vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt veel aandacht besteed aan sportactiviteiten en expressievakken. Ook het werken met de computer heeft z'n plaats in ons onderwijs gekregen. De school wil de leerlingen helpen een eigen plaats in de hedendaagse maatschappij in te nemen. We gaan er voor om alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is. Als school koersen we op een gemiddelde score van de landelijke CITO-Eindtoets. We besteden extra aandacht aan rekenen, lezen en taal. We besteden veel aandacht (in alle groepen expliciet op het rooster vermeld) aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We vinden samenwerken, luisteren naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan belangrijk:

 • het omgaan met elkaar, het bevorderen van beschaafd gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel
 • het stimuleren van een positief-kritische levenshouding
 • het bevorderen van zelfstandigheid en zelfdiscipline
 • het aanleren en tonen van een goede werkhouding.

Aanpak (hoe brengen we dit in praktijk?)

Onderwijskundig:

 • jaarklassensysteem, waarbij extra personeel ingezet wordt voor de groepen 1 t/m 4
 • een doorgaande lijn in de school
 • zorgen voor goede up to date methoden, passend bij onze leerlingen
 • structuur bieden
 • extra aandacht voor sportactiviteiten en lezen
 • goed pedagogisch klimaat door orde en rust in de klassen
 • heldere doelen
 • consequent huiswerkbeleid
 • veel aandacht voor taalontwikkeling
 • nadruk op basisvaardigheden
 • werken aan taakgerichtheid

Begeleiding van leerlingen:

 • er wordt doelgericht gewerkt
 • er vind stelselmatig controle plaats op leervorderingen, het werk van de kinderen wordt bekeken
 • de IB-er cöordineert de zorg aan de leerlingen en begeleid de leerkrachten daarin
 • handelingsplannen voor kinderen die uitvallen, groepsplannen voor alle groepen
 • werken op eigen niveau: eigen leerlijn
 • leerlingen in de groepen werken soms zelfstandig en in wisselende groeperingsvormen
 • er wordt zelfstandig gewerkt met taakbrieven
 • leerlingvolgsysteem, systematische evaluatie van leerlingenprestaties
 • leerlingenbesprekingen
 • regelmatig evaluatie m.b.t. de opbrengsten, zowel door de leerkrachten als door het team
 • in combinatiegroepen leren de kinderen zelf oplossingen te bedenken om door te kunnen werken, tevens leren ze van elkaar
 • hoge verwachtingen van leerlingen hebben
 • aanbieden van een stimulerende omgeving

Opvoeding:

 • kwetsbare kinderen hebben recht op bescherming
 • begeleiden van leerlingen met psychische -, sociale - en emotionele problemen
 • klimaat scheppen waarin rechtvaardigheid heerst en solidariteit met de zwakkeren; pestgedrag wordt aangepakt
 • leren omgaan met regels
 • samenwerken
 • voorbereiden op een steeds veranderende maatschappij
 • respect voor elkaar hebben
 • creëren van een veilig klimaat in en om de school

 

 

 

De leukste basis school van Stadskanaal CBS Anne de Vries