Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad geeft adviezen (adviesrecht) en neemt besluiten (instemmingsrecht) over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.

  • Personeelsgeleding:
    • Juf Donker
    • Juf Mariëtte van der Veen
  • Oudergeleding:
    • De heer Xander van Hal (voorzitter)
    • Mevr. Henriëtte Jongeling.

De MR vergadert vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders/verzorgers toegankelijk.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de vereniging wordt de medezeggenschap vorm gegeven door de GMR. Dit orgaan treedt in directe overleg met het verenigingsbestuur met de algemeen directeur als adviseur. De leden van de GMR bestaat uit 3 zetels voor de personeelsgeleding en 3 zetels voor de ouder geleding. Leden van de GMR komen niet vanzelfsprekend uit de MR van de aangesloten scholen.