Schoolconcept CBS Anne de Vries

Schoolconcept CBS Anne de Vries

CBS Anne de Vries werkt volgens de uitgangspunten van 'de effectieve school'.De onderwijskundige uitgangspunten passen binnen het raamwerk van de effectieve basisschool met de vijf indicaties die een belangrijke rol spelen in het onderwijs:

  1. Een vooral op de kwaliteit van het onderwijs gerichte schoolleiding
  2. Positieve verwachtingen bij leerkrachten van de effecten van hun onderwijs en de mogelijkheden van hun leerlingen.
  3. Een schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door orde, rust en regels
  4. Leerkrachten die in hun gedrag tot uiting brengen dat alle leerlingen bepaalde basisvaardigheden kunnen verwerven o.a. uit de op school gebruikte leermethode.
  5. Regelmatig evalueren van de schoolvorderingen van de leerlingen en de bereidheid op basis hiervan het onderwijsprogramma bij te stellen.

We vertalen de uitgangspunten in de volgende wijze van werken:

Kinderen verschillen. Wij proberen daar op school rekening mee te houden. Een van de manieren waarop we dat doen is door extra aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij werken daarom met het concept van de effectieve school.

U moet zich daarbij het volgende voorstellen:alle kinderen krijgen eerst klassikaal instructie over een bepaald onderwerp.De leerkrachten streven er naar de instructietijd zo efficiënt mogelijk te benutten. Na de 1e instructie aan alle kinderen wordt de instructie nog een keer op 2 verschillende niveau's aangeboden. De kinderen die de opdrachten na 1 instructiemoment kunnen maken, gaan aan de slag.Sommige kinderen gaan gedurende bepaalde momenten van de dag, zelfstandig aan de slag. Ze maken de opdrachten. Sommige vragen moeten de kinderen zelfstandig, of met een medeleerling op lossen.

De kinderen wordt geleerd hoe ze zelf verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een probleem. Ze mogen elkaar daarbij ook helpen. Tijdens de momenten van zelfstandig werken maakt de leerkracht een aantal keren een ronde langs alle groepstafels. Dan kunnen de kinderen hun eventuele onopgeloste vragen voorleggen. De leerkracht richt, tijdens het zelfstandig werken, eveneens zijn / haar aandacht op een bepaalde groep kinderen die extra aandacht behoeft. Hij / zij kan dan extra uitleg of andere, aanvullende, opdrachten geven.

In het lokaal is een instructietafel ingericht: kinderen ontvangen hier extra instructie.Binnen een groep zijn er ook kinderen die de aangeboden stof snel verwerkt hebben. Wij bieden deze kinderen extra of verrijkingsstof. Daarnaast bieden we ze ook extra programma's aan die appelleren aan: het logisch denken, het zoeken naar creatieve oplossingen en het leren samenwerken.