Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

CBS Anne de Vries: meer dan onderwijs

In dit verkorte schoolondersteuningsprofiel hieronder omschrijven we kort en krachtig hoe wij op CBS Anne de Vries onze leerlingen op verschillende manieren hulp bieden en bijstaan in hun ontwikkeling. Wanneer u ons uitgebreide schoolondersteuningsprofiel wilt lezen, klik dan hier.

 

1. naam en adres

CBS Anne de Vries

Margrietlaan 3

9503 KA Stadskanaal.

2. denominatie

Protestant christelijk

3. schoolinformatie

CBS Anne de Vries staat in de Parkwijk: een groene omgeving met veel ruimte. De sfeer is laagdrempelig en er heerst rust. Er wordt door leerkrachten en leerlingen hard gewerkt aan goede resultaten in een prettige sfeer.

4. specifieke kenmerken

 • Kleinschalig en laagdrempelig
 • Onderdeel van de brede school Parkwijk
 • Onderwijsconcept: Effectieve school
 • Onderwijsprogramma’s op maat voor kinderen
 • Efficiënt en doelmatig gebruiken van het leerlingvolgsysteem om resultaten van alle kinderen in kaart te brengen en te analyseren.
 • Leerkrachten werken vooral aan het primaire proces dus het lesgeven
 • Veel aandacht voor lezen en sport.
 • De school is een KIVA-school. Op school wordt planmatig aan het tegengaan van pesten gewerkt.

5. aantal leerlingen/groepen

129 leerlingen (1 mei 2018). We verdelen de kinderen over 8 groepen. De groepen zijn door de weeks een aantal dagen gesplitst variërend van 5 dagen (groep 1 tot 4) tot 2 dagen (groep 7 en 8)

6. speciaal onderwijsaanbod

Zorgarrangementen (wat bieden we extra):

 • Er zijn leesprogramma’s voor de kinderen die een achterstand hebben: gegeven door (vrijgeroosterde) leerkrachten en (geïnstrueerde) ouders.
 • We werken met groepsplannen op 3 verschillende niveaus
 • We bieden specifieke individuele hulp
 • We geven feedback: directe terugkoppeling op het gemaakte werk
 • We verzorgen een aanbod van het onderwijsprogramma op basis van evaluatie en analyses
 • Er worden wekelijks doelen geformuleerd en hierop wordt wekelijks geëvalueerd.

7. specialisme in team

 • IB : master SEN en speciaal basisonderwijs  
 • RT: Leerkracht met diploma RT
 • Lezen: leescoördinator
 • Rekenen: rekencoördinator 
 • Soc. em. ontw: Rots & Watertrainers (2)
 • ICC: integraal cultuurcoördinator

8. Passend Onderwijs

Onze school houdt  zich aan de afspraken over die op bovenschools niveau zijn vastgelegd in de Visie op Passend Onderwijs (klik hier).

9. Specifieke kenmerken taalonderwijs (o.a. dyslexie)

Binnen het referentiekader beschikken wij over de mogelijkheid om toetsen door een extern bureau te laten afnemen.

 • Voorzieningen binnen de klas: verlengde instructie, differentiatie in leerstof.
 • Extra voorzieningen buiten de klas m.b.v. leerkrachten en geschoolde ouders: connectie lezen ( aanvullend leesprogramma voor zwakke lezers)
 • Collegiale consultatie.
 • Inzetten van de Kwaliteitskaarten voor taal en lezen
 • Gebruik directe-instructimodel: Het directe instructiemodel is een les model waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leervermogens van kind
 • Extra aandacht voor woordenschat.
 • Instructie op 4 niveaus passend bij de specifieke onderwijsbehoefte s van de kinderen.
 • Dyslexiehulp onder schooltijd door deskundigen
 • Logopedie onder schooltijd
 • Softwareprogramma’s worden wekelijks gebruikt ter ondersteuning van de te geven lessen.
 • Taal coördinator.
 • Compacting, verrijking, plusopdrachten.
 • Aandacht voor zowel kinderen die naar boven – en onder opvallen.

10. Specifieke kenmerken

Rekenonderwijs (o.a. dyscalculie)

Binnen het referentiekader beschikken wij over:

Een dyscalculie protocol en remediërend oefenmateriaal

 • Instructie is een wezenlijk onderdeel van de les. Alle leerlingen, behalve die met een eigen leerlijn, krijgen dezelfde basisinstructie.
 • Extra voorzieningen binnen de klas: er wordt op 4 verschillende niveaus instructie gegeven, in de verlengde wordt gebruik gemaakt van bijwerkboeken. Voor kinderen die meer aankunnen zijn er “plus-boeken”. 
 • Kinderen met een eigen leerlijn ontvangen de instructie binnen de groep die bij zijn / haar niveau past.
 • Coaching leerkrachten d.m.v. collegiale consultatie.
 • Inzetten van de Kwaliteitskaarten  voor rekenen
 • Gebruik direct instructie model: Het direct instructiemodel is een lesmodel waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leervermogens van kinderen.
 • Bij elke les aandacht voor automatiseren.
 • Werken vanuit groepsplannen

11. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding binnen de klas

Instructie op 4 niveaus passend bij de specifieke onderwijsbehoeftes van de kinderen:

Aanpak 1: leerlingen die instructie onafhankelijk zijn (boven gemiddeld presterend).

Aanpak 2: leerlingen uit de basisgroep, instructie gevoelige leerlingen.

Aanpak 3: instructie afhankelijk, verlengde instructie (risicogroep).

Aanpak 4: leerlingen met een eigen leerlijn  (sluiten niet aan bij het regulier leerstofaanbod). De instructie wordt gegeven binnen de groep die bij zijn / haar niveau past.

12. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding buiten de klas.

 • Extra ruimtes
 • Preteaching.
 • Gericht gebruik maken van methodegebonden software in de klas.
 • Logopedie (2 dagen in de week)
 • Korte lijntjes met Welstad voor het volgen van verschillen de cursussen (Meidenvenijn, sociale vaardigheden)
 • De school werkt mee om kinderen aan specifieke trainingsprogramma’s buiten school deel te laten nemen.
 • Wibo-trainingen
 • Inzet intern begeleider.
 • Consultatieve begeleiding vanuit een school- en advies begeleidingsdienst.
 • Inzet schoolverpleegkundige van de GGD.
 • Inzet ambulante begeleiding speciaal basisonderwijs.
 • Methode gebonden software op computerwerkplekken.

13. Sociaal-Emotionele ontwikkeling.

 • Vast onderdeel op het weekrooster
 • Rots & Wateraanpak groep 1-8
 • Sterke kinderen(weerbaarheidstraining in de basisschool), door externe deskundigen in de groepen 7 en 8.
 • Kiva-trainingen in de groepen 1-8: anti-pestvrije methodiek
 • Hanteren van het pestprotocol van KiVa.
 • Zien: genormeerd leerlingvolgsysteem, sociaal competentie observatielijst.
 • Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke structuur.
 • In elke groep gelden dezelfde gedragsregels.
 • Positieve benadering van de kinderen.
 • Oplossingsgerichte strategieën aanbieden.

14. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Onze school heeft ervaring met het lesgeven aan kinderen met onderwijsachterstanden, specifiek t.a.v. lezen. Daarnaast zijn er drie leerlingen met gehoorproblemen, de leerkrachten in de school zijn voorgelicht en ervaren hierin.

15. Samenwerkingspartners onderwijsondersteuning

 • IJsselgroep
 • Steunpunt Passend Onderwijs

16. Samenwerkingspartners

zorg.

 • Jeugdzorgzorg.
 • GGD
 • CJGV
 • Maatschappelijk werk

17. Samenwerking met ouders.

Wij zien ouders als partners voor goed onderwijs.  Dat betekent dat we ouders aan het begin van het jaar uitnodigen bij de informatieavonden, en dat we ouders van kinderen met een bijzondere zorgbehoefte 4 keer per jaar uitnodigen. Alle ouders trachten we minimaal twee keer per jaar te spreken over de ontwikkeling van hun kind.

18. Gebouw / Terrein

 • Het gebouw voldoet aan de eisen die het onderwijs op dit moment stelt
 • Klimaatbeheersing in alle lokalen
 • Opgeruimde lokalen
 • Extra ruimtes
 • Gymlokaal op het terrein
 • Groot schoolplein met gras en steen en enkele speeltoestellen

19 Teamwork

 • De leerkrachten werken als een team samen.
 • Regelmatig reflectiegesprekken met de IB-er en directeur: 6 keer per jaar
 • Functioneringessprekken met de directeur
 • Deskundigheidsbevordering, zowel individueel als team
 • Collegiale consultatie
 • Specialisten op het gebied van ICT, lezen, rekenen en taal, cultuuronderwijs en soc. em. ontwikkeling.

20 Beweging en gezondheid

 • Via de combinatiefunctionaris Sport krijgen de kinderen extra bewegingsactiviteiten aangeboden en voorlichting rondom gezondheid

21 Brede school

 • Verlengde schooldag: workshops door Welstad
 • Extra activiteiten: zie maandelijkse activiteiten ladder