Leerlingenzorg CBS Anne de Vries

Leerlingenzorg CBS Anne de Vries

Zorg voor de leerlingen

Elke basisschool heeft de plicht het onderwijs zo in te richten, dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Leerproblemen kunnen tegenwoordig sneller in kaart worden gebracht via het leerlingvolgsysteem (LVS). Soms kunnen problemen worden opgelost door de kinderen gedurende een bepaalde tijd individuele of extra aandacht te geven.Er wordt dan een individueel of groepshandelingsplan opgesteld, dit gaat altijd in overleg met de desbetreffende ouders. In zo'n handelingsplan staat bijvoorbeeld welke maatregelen er nodig zijn om het kind te helpen en door wie en wanneer dat moet worden gedaan. De voortgang wordt besproken tijdens de overleggesprekken tussen de leerkracht en de intern begeleider. Deze vinden zes keer per jaar plaats. Aansluitend worden er zorggesprekken met de ouders gepland. Wanneer de aangeboden hulp niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan wordt gezamenlijk gekozen voor een andere mogelijkheid om de leerling te helpen. De leerkracht en de intern begeleider kan daarbij ondersteuning krijgen van een onderwijsbegeleidingsdienst  (bijv. IJsselgroep). De te volgen stappen worden dan met de ouders besproken op het eerstvolgende zorggesprek.

Externe hulp

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het mogelijk extra hulp, van buitenaf, in te schakelen.De onderwijsbegeleidingsdienst (bijv. IJsselgroep) helpt ons op schoolniveau, in samenspraak met alle betrokkenen, te komen tot het juiste onderwijsaanbod van de leerling. Eventueel kan worden besloten tot een nader onderzoek door een externe deskundige (bijv. psychologisch onderzoek). Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders.

De interne begeleider coördineert de speciale hulp

De interne begeleider is de zorgverbredingscoördinator binnen de school en heeft o.a. als taak het bewaken van en hoe en wanneer de genormeerde toetsen worden afgenomen, het bijhouden van een leerlingvolgsysteem en het opzetten van verschillende plannen. De interne begeleider heeft 4 keer per jaar overleg met de onderwijsadviseur van de onderwijsbegeleidingsdienst. Een onderdeel van dit overleg is de bespreking van de toetsresultaten en knelpunten t.a.v. de leerlingenzorg. Dit gesprek kan eventueel leiden tot het maken van een handelingsplan voor een leerling/leerlingen en/ of voor de hele groep.

In het Visiedocument Passend Onderwijs vindt u het beleid van onze scholengroep t.a.v. Passend Onderwijs. Om het document in te zien, klik hier. In het schoolondersteuningsprofiel elders op de site vindt u een korte en krachtige weergave van de manier waarop wij kinderen hulp bieden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Sociaal emotionele ontwikkeling: Rots en Water en Kiva

Tijdens een schooljaar worden door de eigen leerkracht in alle groepen, volgens het rooster, Rots & Water aangeboden. Rots en Water is een psychofysieke training. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • het herkennen en aangeven van grenzen
  • en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • jezelf zijn in contact met anderen
  • voor anderen opkomen
  • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve anti-pest methodiek. Wij kiezen voor de combinatie Rots en Water en KiVa om onze leerlingen zo weerbaar voor zichzelf en in de groep te maken. Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining  Basisschoolbreed gehad en twee teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Binnen de school is er een leerkracht die zorgt voor de aansturing van het programma binnen de school. 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Om af te stemmen op het individu gebruiken we Rots & Water. Het motto bij de Kivalessen luidt: ‘samen maken wij er een fijne school van!’