School en ouders werken samen!

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad geeft adviezen (adviesrecht) en neemt besluiten (instemmingsrecht) over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben.

In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Op onze school geldt een zittingsduur van drie jaar. De MR vergadert zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders/verzorgers toegankelijk.

De MR van de CBS Anne de Vries bestaat uit onderstaande ouders en leerkrachten:

Personeelsgeleding:

 • juf Géronne Klopstra
 • meester Ralf Haverkamp


Oudergeleding:

 • Xander van Hal (voorzitter)
 • Mirjam Benus

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Binnen Scholengroep Perspectief (de stichting waar de CBS Anne de Vries deel vanuit maakt) wordt de medezeggenschap vorm gegeven door de GMR. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. De leden van de GMR bestaat uit 3 zetels voor de personeelsgeleding en 3 zetels voor de ouder geleding. Zowel de bevoegdheden van de (G)MR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven.

Leden van de GMR komen niet vanzelfsprekend uit de MR van de aangesloten scholen. Dhr. Xander van Hal maakt, naast MR-lid van de CBS Anne de Vries, ook deel uit van de GMR.

Ouderraad

Ouders in de ouderraad houden zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Alle ouders met een kind op school kunnen zich beschikbaar stellen.  De leden van de Ouderraad worden gekozen op de jaarlijkse schoolkringvergadering. De procedure van de verkiezing van een schoolcommissielid is vastgelegd.

De taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. Daarmee is er een grote vrijheid om de taken, organisatie en werkwijze in te vullen op een manier die past bij de ouders en de school. Zo ondersteunen ouderraden de medezeggenschapsraad en het personeel. Taken en bevoegdheden van de schoolcommissie: o.a. overleg met directie en personeel, bespreken van het jaarverslag van de school, het geven van adviezen en organiseren van activiteiten op school zoals Fancy Fair en het organiseren van acties.

Vergadering 

De ouderraad vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Soms worden er vertrouwelijke zaken besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over personen of over gevoelige informatie uit de medezeggenschapsraad. Die (onderdelen van) vergaderingen vinden uiteraard in besloten kring plaats.

Samenstelling

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de ouderraad uit:

 • dhr. Gerko Drenth
 • dhr. Harko Terpstra
 • mevr. Tatyana Kruit
 • Tanja Verboort
 • Janneke Noeverman
 • Theresa Eeftingh – Tassone

School en ouders werken samen! 

Oudertakenlijst & vrijwillige ouderbijdrage

Oudertakenlijst

We hebben in de afgelopen jaren ervaren dat ouders bereid zijn te helpen op school, mits hun werk en/of weekschema dit toelaat en zij de data ruimschoots van te voren weten. Ouders kunnen zich door middel van een oudertakenlijst opgeven voor o.a. groepsspecifieke activiteiten in de groep van hun kind(eren). Daarnaast kunnen ouders door de groepsouder van uw kind gebeld/gemaild worden om te helpen tijdens algemene activiteiten die voor alle groepen van school georganiseerd worden.

Bij de aanvang van een nieuw schooljaar is de takenlijst weer blanco en kan iedere ouder voor een nieuwe taak kiezen. We stellen het op prijs als ouders minimaal twee of meerdere activiteiten willen aankruisen, zodat we voldoende hulp hebben bij het uitvoeren van de activiteiten. Het doel van het opstellen van een oudertakenlijst, is het verdelen van de taken en het vergroten van de betrokkenheid van alle ouders, zodat geluiden als “Het zijn altijd dezelfde mensen die helpen” tot het verleden behoren en we als school kunnen zeggen dat we met alle ouders en verzorgers aan het onderwijs van onze kinderen werken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Als uw kind naar school gaat, zijn daar verder geen kosten aan verbonden. De school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs een bedrag om goed onderwijs te realiseren. In dit bedrag is geen rekening gehouden met het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten. Op elke school in Nederland is het gebruikelijk om een bijdrage te vragen voor kosten die gemaakt worden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind per schooljaar.
Hiervan bekostigen we:

•   Excursies
•   Koningsspelen
•   Sportevenementen
•   Kerst
•   Sinterklaas

Er zijn enkele overige schoolkosten. Hieruit worden het schoolfeest, schoolreis, kamperen en de laatste schooldag bekostigd. De kosten hiervan zijn:

 • Groep 1 en 2          Schoolreis/-feest € 20,00 per kind
 • Groep 3 t/m 6       Schoolreis € 30,00 per kind
 • Groep 7 en 8          Schoolkamp € 65,00 per kind
 • Groep 8                   Laatste schooldag € 15,00 per kind