Missie, visie & identiteit

Missie, visie en identiteit

Missie:

Onze missie luidt: ‘Samen werken aan een goede basis voor de toekomst’.
Onze slogan is: ‘CBS Anne de Vries; méér dan onderwijs!’

Visie


Onze school is een christelijke school. Dit houdt in dat ons onderwijs aan de kinderen mede bepaald wordt door de christelijke levensbeschouwing. We vertellen uit de bijbel en we bidden iedere dag. We zijn een open school met een veilig klimaat, waarin elk kind zich prettig voelt. We hebben een goed evenwicht weten te vinden in een voortdurend proces van verandering waarin het onderwijs zich bevindt. Betrokkenheid is een criterium voor goed onderwijs. Hoe meer we dit in de groepen realiseren, des te beter kunnen we de ontwikkeling bevorderen.

Bij betrokkenheid denken we aan:

  • De houding van de kinderen ten aanzien van hun werk en respect voor elkaar;
  • De betrokkenheid van leerkrachten bij hun werk en de leerlingen;
  • De betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind(eren) en de school.

 

 

 

 

 

 

Het geven van onderwijs is de prioriteit van de leerkracht. Naast de basisvakken rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt veel aandacht besteed aan bewegen en expressievakken. Ook het werken met de computer heeft z’n plaats in ons onderwijs gekregen. De school helpt, door een goede balans in alle vakken, leerlingen een eigen plaats in de hedendaagse maatschappij in te nemen.

Het is ons professionele én persoonlijke doel om alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is. We besteden extra aandacht aan begrijpend en technisch lezen en taal. Belangrijk in onze school is samenwerken, luisteren naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind; we zien elk kind!

 

Neem contact op

‘CBS Anne de Vries; méér dan onderwijs!’

 

Identiteit

De CBS Anne de Vries is een protestants christelijke school met een open karakter. Dit houdt in, dat naast de goede kwaliteit van het onderwijs, de christelijke levensbeschouwing centraal staat. Dit uit zich vooral in een positieve en respectvolle omgang met elkaar. Iedereen, die zich thuis voelt bij deze manier van omgaan met elkaar, is welkom op onze school. Christelijke waarden als vriendelijkheid, hartelijkheid, openheid, eerlijkheid en respect zijn voor ons van wezenlijk belang.

Onze christelijke identiteit is dagelijks zichtbaar in ons onderwijs. Het komt terug in ons handelen en in de omgang met elkaar waarbij respect voor de ander een belangrijke kernwaarde is.

 

 

Elke dag wordt er aan het begin en aan het eind van de dag een gebed uitgesproken of gezongen. Een leidraad voor de lessen godsdienstonderwijs is de methode ‘Trefwoord’. Op onze school willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving in Nederland. Onze samenleving is pluriform, dat wil zeggen allerlei geloven, stromingen en multicultureel. De CBS Anne de Vries heeft een open blik voor andere godsdiensten en culturen. Onze school helpt kinderen bij de ontwikkeling van de eigen identiteit en biedt structuur in een snel veranderende samenleving.

Bel voor een kennismakingsgesprek