Leerlingenzorg

Zorg voor de leerlingen 

Elke basisschool heeft de plicht het onderwijs zo in te richten, dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Leerproblemen worden in kaart gebracht via het leerlingvolgsysteem. Soms kunnen problemen worden opgelost door de kinderen gedurende een bepaalde tijd individuele of extra aandacht te geven. Er wordt dan een individueel of groepshandelingsplan opgesteld, dit gaat altijd in overleg met de desbetreffende ouders. In zo’n handelingsplan staat bijvoorbeeld welke maatregelen er nodig zijn om het kind te helpen en door wie en wanneer dat moet worden gedaan.
De voortgang wordt door de leerkracht met de ib-er en de directie besproken tijdens de leerlingbespreking. Deze leerling besprekingen vinden vier tot zes keer per jaar plaats. Aansluitend worden er zorggesprekken met de ouders gepland. Wanneer de aangeboden hulp niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan wordt gezamenlijk gekozen voor een andere mogelijkheid om de leerling te helpen. De leerkracht en de intern begeleider kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het Steunpunt van SG Perspectief. De te volgen stappen worden dan met de ouders besproken op het eerstvolgende zorggesprek. 


Externe hulp

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het mogelijk extra hulp (van buitenaf) in te schakelen. Het Steunpunt van SG Perspectief helpt ons op schoolniveau, in samenspraak met alle betrokkenen, om te komen tot het juiste onderwijsaanbod van de leerling. Eventueel kan worden besloten tot een nader onderzoek door een externe deskundige (bijv. psychologisch onderzoek). Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders. 

De interne begeleider coördineert de speciale hulp

De interne begeleider is de zorgverbredingscoördinator binnen de school en heeft o.a. als taak het bewaken van en hoe en wanneer de genormeerde toetsen worden afgenomen, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het opzetten van verschillende plannen. De interne begeleider heeft 4 keer per jaar overleg met een medewerker van het Steunpunt van SG Perspectief. Een onderdeel van dit overleg is de bespreking van de toets resultaten en knelpunten t.a.v. de leerlingenzorg. Dit gesprek kan eventueel leiden tot het maken van een handelingsplan voor een leerling/leerlingen en/ of voor de hele groep. 

In het schoolondersteuningsprofiel vindt u een korte en krachtige weergave van de manier waarop wij kinderen hulp bieden en ondersteunen in hun ontwikkeling.   In het Visiedocument Passend Onderwijs vindt u het beleid van onze scholengroep t.a.v. Passend Onderwijs. Dit document is net als het schoolondersteuningsprofiel elders te vinden op deze site.