Schoolconcept

Een opbrengstgerichte school  
 
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Vanuit onze missie ‘Samenwerken aan een goede basis voor de toekomst’ streven we naar optimaal onderwijs voor ieder kind; niet alleen op het gebied van leren, maar ook op het gebied van omgaan met elkaar, bewegen en expressie. Naast vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt veel aandacht besteed aan sportactiviteiten en expressievakken. De school helpt de leerlingen een eigen actieve plaats, op ieders eigen niveau, in de hedendaagse maatschappij in te nemen.

Leerstofjaarklassensysteem  
 
Op de CBS Anne de Vries werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd grotendeels hetzelfde onderwijsaanbod krijgen. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van lesmethodes. Per leerjaar is vastgelegd wat er behandeld moet worden om zodoende de einddoelen van een groep te behalen.  

Hierbij creëren we een uitdagende omgeving waarbij:   

  • Er innerlijke betrokkenheid bij de kinderen ontstaat; 
  • Kinderen dingen leren die er toe doen in deze tijd; 
  • Alle mogelijkheden worden benut die de kwaliteit van het denken verbeteren; 
  • Verschillende vormen van intelligentie en intelligent gedrag worden ontwikkeld; 
  • Kinderen invloed hebben op hun eigen leerprocessen.

Het ene kind heeft meer moeite om de behandelde stof te verwerken, terwijl een ander kind meer uitdagende stof nodig heeft om aan zijn/haar onderwijsbehoefte te voldoen. Kinderen kunnen, als dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt, verlengen (kleuterjaren), versnellen of doubleren. Om mogelijkheden en talenten van al onze leerlingen een plaats te geven in ons onderwijs wordt er tijdens de basisvakken met drie niveaugroepen gewerkt. Kinderen krijgen naar behoefte meer of minder instructie. 
 
Kinderen leren op veel verschillende manieren. Daarom organiseren wij wekelijks een vak- en groep overstijgend carrousel waarbij er aan een bepaald thema wordt gewerkt. Hierbij worden de groepen 2 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 gecombineerd in heterogene werkgroepen. De opdrachten die kinderen tijdens dit carrousel krijgen, appelleren aan: het logisch denken, het zoeken naar creatieve oplossingen en het leren samenwerken.

  

Meerbegaafdheid

Dit jaar is het team bezig om zich te verdiepen in de wereld van hoog en meer-begaafde kinderen en om het onderwijs voor deze kinderen beter aan te kunnen bieden. Dan is het belangrijk om deze kinderen te leren zien. Vragen als; ‘Wat zijn kenmerken van deze kinderen?’, ‘Wat kan het gedrag zijn?” en ‘Hoe krijgen we ze in beeld?”, proberen we helder te krijgen. Het is belangrijk eerst meer kennis te krijgen, waardoor we beter bij de kinderen kunnen aansluiten, door de lesstof te compacten, verrijken of verdiepen. Daarnaast is het gebruik van een signaleringsinstrument belangrijk om zeker te zijn dat we niemand over het hoofd zien. Heel in het kort hebben meer en hoogbegaafde een grote honger naar kennis. Vaak leren ze zonder veel inspanning snel nieuwe dingen of hebben iets snel onder de knie.

 

 

Het zijn vaak leergierige kinderen en gaan graag op zaken dieper in dan leeftijdsgenoten (ze stellen veel vragen). Ze kunnen grote denksprongen maken en zijn vaak in het creatieve denkvermogen sterk ontwikkeld. Ook zijn ze vaak ook prestatie gericht, kunnen goed redeneren en leggen snel verbanden. Door deze kenmerken is het belangrijk om op de juiste manier aan te sluiten bij het kind op leergebied. Dat kan door de lesstof te compacten, te verrijken of te verdiepen.
Dit jaar worden de eerste stappen gezet om schoolbreed een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en die door te zetten in de volgende jaren. Zodat alle kinderen bij ons op school mogen groeien.

‘Samenwerken aan een goede basis voor de toekomst’

Effectieve Directe Instructie


Elke leerkracht bij ons op school geeft bij de kernvakken (taal, begrijpend lezen en rekenen) les aan de hand van het EDI-model.

EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.